بایگانی دسته: مونولوگ ها

«گروه تئاتر لیو» با همکاری «محمدرضایی‌راد» برگزار می‌کند: «هفتمین فستیوال مستقل مونولیو؛ فیگورها»

MONOLEEVهفتمین فستیوال مونولیو که به اجراهای نمایش های مونولوگ و مونودرام اختصاص دارد، از روز چهارشنبه ۲۶ آبان با اجرای دو نمایش «سکوت گرد» و «آخرین تپۀ سرخ» کار خود را آغاز میکند.
این دوره از فستیوال مونولیو که با همکاری و مدیریت هنری «محمدرضایی راد» نمایشنامه نویس و کارگردان معاصر تئاتر و با عنوان فرعی «فیگورها» برگزار میشود، شامل اجرای ده نمایش جدید است که همگی طی فرایندی آموزشی، در کارگاه نمایشنامه نویسی «محمد رضایی راد»شکل گرفته و برای اجرا آماده شده اند.
ویژگی مشترک همۀ این نمایشها این است که با ایده گرفتن از یک شخصیت تاریخی یا حقیقی نوشته شدهاند، هرچند که همگی نمایشنامه هایی خیال پردازانه هستند و رویکردی مستند ندارند.

«محمد رضایی راد» در یادداشتی که برای توضیح انگیزه و نحوۀ شکل گیری این پروژه نوشته، آورده است:

«مجموعهی ده مونولوگ که در فستیوال مونولیو امسال عرضه میشود، همگی حاصل کوششهای دانشجویانم در دانشگاه هنراند. این تکگوییها همگی بر مضمون واحدی استوارند: ترسیم لحظههایی نادیده و شاید نا ـ رخداده از فیگورهای تاریخی؛ نا ـ رخداده از این حیث که لابد رخ ندادهاند، اما رخدادشان محتمل است، دستکم در ساحت ادبیات و هنر. این تکگوییها نوعی احضار تاریخ است از سوی نسلی ـ و در سرزمینی ـ که آدمهایش بسیار زود به درون تاریخ پرتاب میشوند و ازهمینرو بازخوانی تاریخ بیش از آنکه ضرورتی دانشورانه باشد، الزامی هستیشناختیست».


هفتمین فستیوال مستقل مونولیوبا اجرای ۲ نمایش در چهارشنبۀ پایانی هر ماه، در سالن «موج نو» برگزار می شود و تماشاگران در هر سانس، با خرید یک بلیت شاهد هر دو نمایش خواهند بود.

 
اولین روز این فستیوال در تاریخ  ۲۶ آبان ماه  به اجرای دو نمایش «سکوت گرد» نوشتۀ «پویا پیرحسینلو» به کارگردانی «پویا شهرابی» و بازیگری «نیما شهرابی» و نمایش «آخرین تپۀ سرخ» نوشتۀ «هادی خانمحمدی» به کارگردانی «عرفان خلاقی» و بازی «حسام حسینی» اختصاص دارد که در دو سانس ۱۸ و ۲۰ اجرا خواهند شد.


علاقمندان به دیدن این مونولوگها برای تهیه بلیت میتوانند علاوه بر سایت تیوال، نیمساعت پیش از شروع نمایش برای خرید حضوری بلیت به سالن موج نو (خیابان شریعتی، ابتدای خیابان میرداماد، خیابان رودبار شرقی، پلاک ۵۷) مراجعه کنند.

یادداشت «محمد رضایی راد» دربارۀ «هفتمین فستیوال مستفل مونولیو؛ فیگورها»

فیگورها

روشهای آکادمی در آموزش تئاتر و مشخصاً نمایشنامهنویسی دچار یک معضلهی اساسیست: رهاشدن و بهانتهانرسیدن تجربههای دانشجویی. بسیاری از دانشجویان هرگز تجربههای کلاسی خود را به انتها نمیرسانند و حاصلشان را بر صحنه نمیبینند. اندک زمانیست که برخی از معلمان و استادان دانشگاه کوشیدهاند امکان اجرای  این تجربهها را به سعی خود، بیرون از چارچوبهای دستوپاگیر (اگر نگوییم خلاقیتکشِ) دانشگاه در فضایی کموبیش حرفهای فراهم کنند. این تجربهها ممکن است گاهی هنوز ناپخته بهنظر بیاید، اما این اتفاقی خجسته است که آن را نه در خود آثار بلکه در چشماندازیکلیتر یعنی تربیت نمایشنامهنویس و تداوم تجربهشان بر روی صحنه باید مشاهده کرد. اجرای تکگوییهایی با عنوان فیگورها در جشنوارهی مونولیو امسال حاصل همین تعهد است.

مجموعهی ده مونولوگ که در فستیوال مونولیو امسال عرضه میشود، همگی حاصل کوششهای دانشجویانم در دانشگاه هنراند. این تکگوییها همگی بر مضمون واحدی استوارند: ترسیم لحظههایی نادیده و شاید نا ـ رخداده از فیگورهای تاریخی؛ نا ـ رخداده از این حیث که لابد رخ ندادهاند، اما رخدادشان محتمل است، دستکم در ساحت ادبیات و هنر. این تکگوییها نوعی احضار تاریخ است از سوی نسلی ـ و در سرزمینی ـ که آدمهایش بسیار زود به درون تاریخ پرتاب میشوند و ازهمینرو بازخوانی تاریخ بیش از آنکه ضرورتی دانشورانه باشد، الزامی هستیشناختیست.

این ده متن از میان حدود ۱۸ متن برگزیده شدهاند و همگی بارها بازنویسی شدهاند. معیار انتخاب این متون چیزی جز بهدستآوردن سطحی از کیفیت و فرارفتن از مرتبهی متوسطبودن نیست. در این متنها نویسندگان کوشیدهاند ایدهی اصلی این کلاسها را درک کرده و در کارهای خود پیاده کنند. ایدهی اصلی من برای نوشتن نمایشنامه که در این کلاسها و در این متنها حضور دارد، درک نمایشنامه به عنوان طراحیبازی” (Play) و یا چیزیست که معمولا با اصطلاحِ مبهم موقعیت نمایشی از آن یاد میشود. “بازیبه نظر من کارمایهی اصلی درام و وجه تمایز آن از هر شکل دیگر خلاقیت ادبیست. ادعا ندارم که تکگوییهای حاضر همگی نمایشنامههایی محکم و درخشاناند، با این حال مدعی هستم که همهی این نمایشها دارای طراحی موقعیتبازیبوده و نویسندگان آن این مفهوم را در نمایشهای خود خودآگاهانه به کار بردهاند. و تازه درخشانبودن چندان معیار مهمی برای اجرای این آثار نیست که بههرحال در شکل محدودی به صحنه میروند. بسیاری از آثاری که از نویسندگان مطرح که به زبان فارسی ترجمه میشوند اصلاً آثار درخشانی نیستند، و اگر نگوییم تنها به خاطر شهرت نویسنده ترجمه شدهاند خوشبینانه میتوانیم آنان را تنها حاوی تجاربی در نمایشنامهنویسی بدانیم.

برای اجرای این آثار دانشجویان مستعدی را برگزیدهایم که کارگردانی برایشان امری جدیست. کوشیدیم رابطهی کارگردان و نمایشنامهنویس نیز کموبیش فرایندی آموزشی باشد تا در این فرایند از یکسو نمایشنامهنویس بداند که متن او وحی مُنزل نیست و باید در یک ارتباط خلاقانه با کارگردان از مرحلهی نوشتار فراتر برود و به منطق اجرای صحنهای نزدیک شود و از سوی دیگر کارگردان هم خود را ملزم به اجرای متن بداند و بکوشد برخلاف رسم غلطی که سخت رایج است به جای تغییر متن خود را در صحنه و از طریق یافتن شیوهی اجرایی آشکار کند.

بههرحال امیدوارم توانسته باشم به عنوان یک معلم دانشجویانم را با لذت طراحی بازی آشنا کرده باشم و توانسته باشم به شکل درستی تجربهی نوشتاری آنان را به مقصد اصلی تئاتر که همانا اجرای نمایش بر صحنه است، هدایت کرده باشم. اجرای این تجربهها البته به انجام نمیرسید اگر یاری دوستانم در گروه تئاتر لیو به ویژه دوستان حسن معجونی و ساسان پیروز در اختصاص یک دورهی کامل جشنوارهی مونولیو به این آثار، و میلاد شجره و تماشاخانهی موج نو در فراهمکردن فضایی برای اجرای آنها نمیبود؛ و البته یاریهای نغمه ثمینی که تجربههای او در برگزاری چنین دورههایی پیش روی من بود و مشاورهی کیفی او با برخی از دانشجویان متنهایشان را از آنچه در کلاسهای من به آن دست یافته بودند گامی فراتر برد. در این جا از همهی آنان و از همهی کارگردانان و بازیگران و عواملی که این اجراها را میسر کردند تشکر میکنم و البته از دانشجویانم که تحقق این تجربه مرهون اعتماد و پشتکار آنان است. من صبورانه و مشتاقانه انتظار روزی را میکشم که آثار آنان را بر صحنههای تئاترهایمان و بر پیشخوان کتابفروشیهایمان ببینیم.


مطالب مرتبط:

خبرگزاری ایلنا: «هفتمین فستیوال مستقل مونولیو، فیگورها» برگزار می‌شود

سایت ایران‌تئاتر: هفتمین فستیوال مستقل مونولیو، فیگورها

خبرگزاری آرتنا: هفتمین فستیوال مستقل مونولیو، فیگورها

«گروه تئاتر لیو» برگزار می‌کند: ششمین دور فستیوال «مونولیو»/ فصل سوم

دور ششم فستیوال مونولیو/فصل بهار

فصل بهار فستیوال «مونولیو» از روز چهارشنبه ۲۶ خرداد در سالن «موج نو» و تالار «محراب» کار خود را آغاز خواهد کرد.

به گزارش روابط عمومی گروه تئاتر «لیو»، این دور از فستیوال  که در چهار فصل و در دو بخش رقابتی و غیررقابتی برگزار می‌‌شود فصل سوم خود را از روز ۲۶ خرداد آغاز خواهد کرد.

داوران ششمین دور فستیوال «مونولیو» عبارتند از: محمد حسن معجونی، پانتهآ پناهیها، حبیب رضایی.

بنابر این گزارش، در این فصل چهار نمایش در دو سانس ۱۸ و ۱۹ به روی صحنه خواهند رفت. یکی از نمایشها فقط یک اجرا در ساعت ۱۸ خواهد داشت. جدول برنامههای این فصل در انتهای این خبر در اختیار علاقمندان قرار میگیرد.

علاقمندان به دیدن این نمایشها میتوانند از هم اکنون بلیتهای خود را با مراجعه به سایت تیوال پیش خرید کنند.

بلیتهای این فستیوال در زمان پیشفروش با ۲۰ درصد تخفیف ارائه میشوند.

فستیوال «مونولیو» نخستین جشنوارهٔ بخش خصوصی است که از سال ۸۹ کار خود را آغاز کرده است.

در این جشنواره نمایشهای مونولوگ و مونودرام به روی صحنه میروند.

فستیوال «مونولیو» در حالی ششمین سال برگزاری خود را پشت سر میگذارد که تا کنون چهره‌‌های جدیدی در عرصههای نمایشنامه نویسی، کارگردانی و بازیگری به تئاتر ایران معرفی کرده است.

امسال در نخستین بخش این فستیوال در فصل پاییز ۹ نمایش و در دومین فصل آن در زمستان ۵ نمایش به روی صحنه رفتند.

در این دور از «مونولیو» ۳۵۰ متن به دبیرخانهٔ جشنواره رسیده است که از میان آن‌‌ها ۳۷ متن برای بازبینی و بررسی بیشتر انتخاب شدند.

لازم به یادآوری است که تنها یکی از نمایشها در تالار محراب به روی صحنه خواهد رفت.

تالار محراب در تقاطع خیابان ولیعصر و امام خمینی قرار دارد.

سالن «موج نو» در خیابان شریعتی، ابتدای خیابان میرداماد، خیابان رودبار شرقی، پلاک ۵۷ قرار دارد.

چهارشنبه ۲۶ خرداد / نمایش ستاره / نویسنده و کارگردان: شادی فرهادی / بازیگر آوا شریفی / سالن موج نو / ۱۸ و ۱۹

جمعه ۲۸ خرداد / آیدا / نویسنده مجتبی فلاحی / کارگردان: ابراهیم امینی/ بازیگر مجتبی فلاحی / تالار محراب/ ۱۸ و ۱۹

شنبه ۲۹ خرداد گوسفند سفید استرالیایی / نویسنده و کارگردان جیسون محبوبیان / بازیگر سلمان حاتمی / سالن موج نو/ فقط ۱۸

دوشنبه ۳۱ خرداد / گلر Goler  / نویسنده و کارگردان احمدرضا موسوی/ بازیگر احسان معجونی/ سالن موج نو / ۱۸ و ۱۹


ممطالب مرتبط

خبرگزاری مهر: ششمین دور فستیوال «مونولیو» آغاز به کار می‌کند

خبرگزاری ایلنا: ششمین دور فستیوال «مونولیو» آغاز به کار می‌کند

خبرگزاری برنا: ششمین دور فستیوار «مونولیو» آغاز به کار می‌کند

پایگاه خبری آرتنا: ششمین دور فستیوال «مونولیو»/ فصل سوم

سایت ایران تئاتر: ششمین دور فستیوال «مونولیو» از ۲۶ خرداد

سایت ایران نمایش: ششمین دور فستیوال «مونولیو» / فصل سوم برگزار می‌شود

گروه تئاتر لیو برگزار می‌کند: چهار فصل مونولیو/ فصل زمستان

مونولیو - زمستان ۹۴

فصل دوم از ششمین فستیوال مستقل «مونولیو» از ۱۶ تا ۲۱ اسفند ۹۴ در سالن «مکتب تهران» برگزار می‌شود.

به گزارش روابط  عمومی گروه تئاتر«لیو»، دور ششم این فستیوال در دو بخش رقابتی و غیررقابتی در چهار فصل و در چهار سالن خصوصی شهر تهران برگزار خواهد شد.

در فصل اول این دور از فستیوال «مونولیو» که از ۱۲ تا ۲۰ آذر ماه در سالن «موج نو» برگزار شد، ۹ مونولوگ به روی صحنه رفت.

در فصل دوم این فستیوال، ۵ مونولوگ هر کدام در دو سانس ۱۷:۳۰ و ۱۹ به روی صحنه خواهد رفت.

علاقمندان به دیدن این نمایش‌ها می‌توانند از آخر همین هفته با مراجعه به سایت www.tik8.com بلیت‌های مورد نظر خود را تهیه کنند.

بلیت‌های این فستیوال در زمان پیش‌فروش با ۲۰ درصد تخفیف ارایه می‌شود.

سالن مکتب تهران در خیابان کریم‌خان خیابان آبان جنوبی (شهید عضدی) کوچه کیوان پلاک ۸ قرار دارد.

فستیوال «مونولیو» اولین جشنواره خصوصی تئاتر ایران است که تا کنون شش سال از برگزاری آن می‌گذرد.

این فستیوال به نمایش‌های مونولوگ و مونودرام اختصاص دارد.

بنا بر این گزارش، امسال در ششمین دور فستیوال «مونولیو» بیش از ۳۵۰ متن به دبیرخانه این فستیوال رسیده است که از میان آن‌ها ۳۷ نمایش‌نامه برای بررسی بیش‌تر و بازبینی انتخاب شده‌اند.

منتخب این آثار در کنار نمایش‌ها‌یی از هنرمندان مهمان و چند نمایش بین‌المللی در چهارفصل در این فستیوال به روی صحنه‌ خواهند رفت.

نمایش‌های فصل دوم فستیوال «مونولیو» عبارتند از:

لگنشاه / نویسنده و کارگردان: محمد داداش زاده / بازیگر: حمید انصاری

چند جفت پوتین برای یادگاری / نویسنده و کارگردان: محمود صامت / بازیگران: نگار حشمت، محمود صامت

تو با من سالسا می رقصی / نویسنده و کارگردان: گلزار رضوی / بازیگر: امیر محمدی

خدا اتفاقا مردی سی و دو ساله … / نویسنده: محمود احدی نیا / بازیگر و کارگردان: وحید نظافت

ما و شما / نویسنده و کارگردان: آزاده آبادپور / بازیگر: سالار خمسه